Case-kuvauksia

Koostamme tälle sivulle case-kuvauksia datan ja data-analytiikan hyödyntämisestä eri sovellusalueilta. Ne toimivat osaltaan tietopakettien sekä data-analytiikan selvityksen ja kartoituksen tukena. Etsimme aiheita erityisesti kaupan, koulutuksen, liikenteen, teollisuuden ja terveydenhuollon aloilta. Voit ehdottaa mukaan yrityksesi case-kuvausta. Kuvauksen kautta saat tuotua organisaatiosi data-analytiikan osaamista esille aiheesta kiinnostuneelle verkostolle. Autamme tarvittaessa kuvauksen tekemisessä.

 

Kaupan analytiikka

Yksilöllisen mainoksen tuottaminen

Ongelma
Mainonnan asiakaskohtainen yksilöiminen tai kohdistaminen asiakkaan sijainnin säätiedon mukaan. Staattinen (perinteinen) mainos on yleisluonteinen ja sen kiinnostavuutta asiakkaan puolelta ei voi ennakoida. Osassa mainoksia käytetään myös ”klikkaa tästä” –tyyppisiä kehotusviestejä.
Data
Mainoksen tuottamisen tueksi selvitettiin käyttäjän yhteystyyppi (netti/mobiili), sijaintitieto (mobiilista) ja käyttäjän sijaintiin liittyvä säätieto/ennustus (viisi vuorokautta). Mainosaineistoon käytettiin mainostajan tuotteita, sääviestejä ja niihin säähän liittyviä tuoteviestejä. Erilaisia sääviestejä oli yhdeksän ja erilaisia tuoteviestejä oli viisi. Varsinaisia mainostuotteita oli neljä ja yksi tuoteviesti oli yleisluonteinen.
Menetelmät
Mainos toteutettiin lehden digiversion mobiilisivuilla koko Suomen laajuudella (pois lukien pääkaupunkiseutu). Mainoskampanja tehtiin tiedotusluonteisena, tuotteissa ei ollut alennuksia ja mainoksissa ei käytetty kehotteita. Käyttäjän sijainnin perusteella haettiin säätietoennuste seuraavalle viidelle vuorokaudelle. Erilaisia säätyyppejä oli määritetty kolme; sadetta, aurinkoa, pilvistä. Sääennusteesta määritettiin pääasiallinen säätyyppi kolmesta säätyypin vaihtoehdosta. Sadetta -tila määritettiin ennusteessa olleen tietyn millimetrimäärän perusteella. Pilvistä –tila määritettiin, jos pilvet peittävät taivaasta yli 50%. Sade ja pilvimäärien alittaessa rajat tilaksi tulee aurinkoa. Sää- ja tuoteviesteistä oli luotu kolme ryhmää, jossa kussakin oli kolme mainosta. Käyttäjälle näytettiin yksi satunnainen valinta säätyypin mukaisesta ryhmästä olevista mainoksista.
Tulokset
Käyttäjille tuotettiin kuvan mukaisia säätyyppiin perustuvia mainoksia ja he reagoivat viesteihin ja kilikkasivat mainoksia, vaikka niissä ei ollut kehotteita tai houkuttimia.

Esimerkki säätyypin mukaisista mainoksista (lähde: Sunsään mobiilikampanja 2014)
Esimerkki säätyypin mukaisista mainoksista (lähde: Sunsään mobiilikampanja 2014)

Hyöty
Säätietoa hyödyntämällä käyttäjälle voidaan tuottaa ja kohdistaa yksilöllisesti koettavia mainoksia. Tuottamalla (vähintään muutamia) erillisiä sää ja tuoteviestejä, voidaan niiden yhdistelmistä muodostaa runsaasti säätietoon mukautuvia ja vaihtelevia mainoksia.
Lisätietoa
Kuvaus liittyi Sunsään Rautialle tuottamaan sääreaktiiviseen mobiilikampanjaan.

Koulutuksen analytiikka

Tekoälyn avustama digitaalinen oppimispolku

Ongelma
Pilotti-hanke, jossa selvitetään sovelluksen hyödyntämistä kirjaston kirjojen tarjonnan kohdistamisessa lukijan mielenkiinnon mukaan. Pilotissa tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä kirjaston kirjojen käsittelyssä ja asioiden opiskelussa, nuorten kirjastotaitojen kehittämistä mobiilisovelluksen myötä, sekä lasten kiinnostusta eri ammattialoista tulevan koulutusuran suunnittelua varten.

Data
Kirjaston kirjat ja niiden hallinnointiin liittyvät viivakoodit, kirjakohtaiset ammattisanat pelaajan käyttäjätiedot ja sanaprofiili. Työelämätehtävien taustat (esim. työtehtävien kuvaukset MOLin rekrytointi-ilmoituksista), ammatteja ja niihin liittyviä teemoja.

Menetelmät

Älypolku-sovellusnäkymä
Älypolku-sovellusnäkymä

Lapsille ja nuorille (6-9 luokalla opiskelevat) tuotettiin älypuhelinsovellus joka haastaa pelaamaan älypolku-peliä. Tekoäly opetteli työelämätehtävien taustat. Tekoäly analysoi Satakunnan ja Varsinais-Suomen kirjastojen sisällön. Peliin on mallinnettu 100 konkreettista ja tunnistettavaa ammattia. Pelissä pelaajan valittavan on 6 erilaista pelibottia, jotka kukin keskustelevat käyttäjän kanssa omalla tyylillään. Pelissä sovellus (botti) tarjoaa tutkittavaksi kaksi kirjaa. Kumpikin kirja kertoo jostain ammatista. Kirjassa voi olla enemmänkin kuin yhdestä ammatista. Pelaaja etsii kirjat, silmäilee niitä ja lukee niiden tiivistelmät ja skannaa niiden viivakoodit laitteen kameralla. Pelaaja valitsee kirjoista mielenkiintoisemman. Kukin kirja ja siinä käsitelty ammatti toimii pelimerkkinä. Pelaaja saa myös tehtyjen hakujen myötä tiedonhakupalkintoja. Pelaaja saa palkinnot näkyville omaan palkintokaappiinsa. Tekoäly opiskelee valintojen perusteella, mistä osaamisesta tai ammatista henkilö on kiinnostunut. Kullekin kirjalle on määritetty ammattiprofiilia kuvaava sana ja kirjoja valitsemalla pelaaja määrittää oman ammattiprofiilinsa. Pelin kautta muodostuu osaamiskartta.

Tulokset

Kuvakaappaus tiedeareenan videotallenteelta
Kuvakaappaus tiedeareenan videotallenteelta

Valittujen kirjojen avainsanat näkyvät pelaajan kiinnostumista kuvaavassa profiilissa. Käyttäjää kiinnostavat asiat esitetään vihreällä ja punaisella näytetään ne, joista käyttäjä ei ollut kiinnostunut. Kelta-oranssiksi jäävät ne alueet, joista ei voida päätellä puolesta tai vastaan. Lapset ovat kokeneet kirjojen etsinnän kiehtovaksi ja peli on saanut lapset tutustumaan kirjastoon. Keskustelutyyppinen peli koettiin pidetyksi ja skannaus helpoksi. Yli puolet 5-8 luokkalaisista kyselyyn osallistuneista kokivat pelin tehneet kirjastoon tutustumisesta hauskaa. Pelin myötä kirjat olivat usein lainassa. Tämän myötä bottia on kehitetty niin, että se voi tarjota vaihtoehtoisia haasteita.

 

Hyöty
Pelin myötä ei ole tarkoitus tehdä ammatinvalintaa. Lapset havaitsevat, että työelämä on moniulotteinen ilmiö. Tietty ammatti on monen asian summa. Lapset voivat myös vertailla toistensa profiileja ja keskustella asiasta. Sovellus tuottaa käyttäjällä henkilökohtaisen kiinnostuksen ja osaamisen mukaisen urapolun. Sovellus tekee kirjaston käyttöä tutuksi lapsille. Fyysiset kirjat voidaan yhdistää digitaalisiin kursseihin ja osaksi IoT:tä. Oppilaan ammatillista profiilia voidaan jatkossa tukea esimerkiksi esitelmien aiheiden valinnassa tai opintoihin liittyvässä keskustelussa nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa. Menetelmää voidaan käyttää myös kansallisen osaamisen tarpeen ja tarjonnan kohtaamisen kartoittamiseen. Sovelluksen käytön laajentuessa se voi tuoda esiin uusia ammattien kiinnostavuuteen liittyviä havaintoja.

Lisätietoa
Hankkeesta Suomessa
Älypolku-sovellus (Google Play)
Älypolku-sovellus (Apple)
Tiedeareenan videotallenne (22.9.2017)
Eurajoen kunnan tiedostuslehti (Makasiini 2/2017, s14-15)
Tiivistelmä luennosta (esitetty Drexelin yliopistossa Washingtonissa, 11.4.2017)

Liikenteen analytiikka

Datan hyödyntäminen joukkoliikenteessä

Porin Linjoilla olevista järjestelmistä erottuu kaksi tuotannon- sekä taloudenhallinnan kannalta tarpeellista työkalua.

KIHO

KIHO–järjestelmällä on mahdollista mm. seurata linja-autojen liikkeitä kartalla reaaliajassa. Järjestelmä tallentaa esimerkiksi ajoneuvojen reittihistorian, ajonopeudet määrätyin välein, käyttöasteen ja ajoneuvojen kulutuksen. Edistykselliset raportointityökalut ovat helpottaneet mm. asiakaspalautteiden, reittien aikataulutusten sekä kuljettajien ajotavan seurannassa. Kihon tuottamaa sijaintitietoa käytetäänkin Porin Linjat Oy:ssä sekä sisäisen työnhallinnan työkaluna, että asiakkaille suunnatussa ”Kyyti Likel” – sovelluksessa.

LIITERI

Lippu- ja maksujärjestelmän hallinnointiin ja raportointiin on Porin Linjoilla käytössä Pusatec Oy:n rakentama LIITERI –sovellus. Olennaisiin toimintoihin kuuluvat mm. linja- sekä reittikohtaisen matkustajamäärän seuranta, lipunmyynnin seuranta ja kuljettajatilitysten hallinta. Sovelluksen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi tietyn ajanjakson sisällä tapahtuvia maksu- ja matkustustapahtumia tai autoon nousijoiden määrää pysäkkialueittain. Ohjelma on pääsääntöisesti taloushallinnon työkaluna myynnin seurannassa mutta myös liikennesuunnittelun apuna reitti- sekä aikataulusuunnittelua tehdessä.

Näiden järjestelmien lisäksi yritys käyttää erinäisiä taloushallinnon työkaluja ja sisäisten toimintojen hallintaan tarkoitettua tuotannonohjausjärjestelmää.

Lisätietoa

Porin Linjat -logo
Porin Linjat -logo

KIHO (https://www.kiho.fi/)
LIITERI (https://www.pusatec.fi/)
Seminaariesitys ”Datan vaikutus joukkoliikenteessä” (31.1.2018), Jarno Valtanen, liikennepäällikkö, Porin Linjat (http://www.datatiede.fi/tapahtumat/liikenne2018/)
Porin Linjat Oy (http://porinlinjat.fi/)

Teollisuuden analytiikka

Tuotantolaitoksen ilmakompressorien energiatehokkuuden optimointi
Nykyinen haaste tai tutkimuksen tavoite?
Energiatehokkuuden optimoiminen kompressorijärjestelmille, jotka tuottavat paineistettua ilmaa ja/tai kaasua.
Minkälaista dataa käytettiin ongelman ratkaisemisessa?
Dataa kompressorijärjestelmiltä, kuten erilaisten venttiileiden säätö- ja asetusarvoja, kompressoreiden energiankulutus tietoja, kompressoidun ilman painetietoja sekä paineilman virtaustietoja.
Minkälaisia laskemia tai anayysejä datasta tai datalle tehtiin?
Datan visualisointia, statistiikkaa sekä tekemällä matemaattista mallinnusta.
Mitä havaintoja, tuloksia, yhteyksiä ja korrelaatioita löydettiin
Tutkittiin SEC -arvoja (Specific Energy Consumption) kompressoreiden erilaisista käyttötilanteista. Tutkittiin dataa teoreettisilla matemaattisilla malleilla sekä tilastoilla. Tarkasteltiin ja löydettiin erilaisia metodeja nopeaan datan visualisointiin sekä yksityiskohtaiseen määrälliseen analyysiin. Löydettiin keinoja visualisoimalla dataa sekä automatisoimalla datan käsittelyä.
Minkälaisia hyötyjä saavutettiin datan käsittelyn avulla?
Haettiin patentteja keksinnöistä, joiden odotetaan olevan erittäin merkityksellisiä Enersize Oyj:lle nyt kun yritys murtautuu uudelle alueelle.
Lisätietoa

Enersize-logo
Enersize-logo

Läpinäkyvyyttä elintarviketuotannon hankintaketjuun

Ongelma
Riffid Oy toteutti RFID-järjestelmän soveltuvuutta arvioivan pilotin elintarviketehtaalle. Mukana oli myös joukko tehtaan lähialueella toimivia alihankkijoita. Pilotissa seurattiin raaka-aineiden kulkua ja kiertoa tuotantoprosessin eri vaiheessa. Pilotin tarkoituksena oli saada raaka-aineiden hankintaan liittyvästä kiertoprosessista mahdollisimman läpinäkyvä ja tehokas.
Data
Raaka-ainetta hankkivalla tehtaalla on 600 raaka-aineen kuljetukseen käytettävää moduulia. Eri raaka-aineita on neljä erilaista ja raaka-aineen tuottajia on yli sata. Moduulien kuljetuksia tehdään kuudella eri autolla. Pilotissa seurattiin raaka-aine moduulien kulkua ja kiertoa eri tuotantoprosessien yhteydessä (rajatussa määrässä moduuleja ja autoja). Moduulit lähtevät tyhjinä tehtaalta tuottajille ja ne kuljetetaan takaisin tehtaalle. Moduuleja pyrittiin seuraamaan mahdollisimman monessa vaiheessa. Pilottiin oli määritetty kymmenen vaihetta (kuva). Moduulit ja niitä kuljettavat autot tagitettiin UHF RFID –tunnisteilla. Tuotantopisteet oli varustettu NFC-tunnisteilla. Tunnisteet luettiin esimerkiksi auton (ja sisällä olevien moduulien) lähtiessä lastaussillalta. Yksittäisiä moduuleja tunnistettiin myös tyhjennysvaiheessa. Lisäksi autojen sijaintia seurattiin GPS-paikannuksen avulla. Dataa syntyi seuraavista asioista:
• autojen tunnisteista (ID)
• autojen sijainnista ja aikaleimoista
• moduulien tunnisteista (ID) ja niiden aikaleimoista
• käsittelypisteiden tunnisteista
Data kerättiin RFID-tietokantaan pilveen.
Menetelmät
RFID-teknologian avulla prosessiin saatiin liitettyä erilaisia tunnistimia ja mittareita. Paikannustekniikan (GPS) avulla kerättiin autojen paikkatiedot. Mobiiliteknologian ja pilvipalvelun avulla mittarien tuottama data saatiin siirrettyä tietokantaan. Datan avulla voitiin koostaa raportteja. Raportissa kuhunkin moduuliin liittyvien aikaleimojen avulla voitiin määrittää moduulien kiertoon ja käsittelyyn liittyviä aikatauluja. Leimatietojen perusteella voitiin myös määrittää, oliko moduulissa kuljetettu jotain vai oliko se kulkenut tyhjänä. Aikaleimojen kautta moduuleille saatiin luotua käyttöhistoria.
Tulokset
Logistinen toimintaketju tuli läpinäkyväksi. Tarkka aikataulujen havainnointi mahdollisti elintarviketehtaalle toimitusketjun ja prosessien tehostamista, sekä toimitusvarmuuden parantamista. Aikataulutietojen läpinäkyvyyden lisääminen mahdollisti alihankkijoille (tuottajat, kuljetus ja lastaus) tarkemman ja tehokkaamman valmistelutyön lastaamisvaihetta varten sekä tehokkaamman ajankäytön ja reittien suunnittelun.
Hyöty
Hyötyjä syntyy sekä raaka-ainetta keräävälle tehtaalle, että sitä toimittaville ja siihen liittyviä tukipalveluja tuottaville alihankkijoille, kun lastaus ja kuljettaminen voidaan aikatauluttaa (ja reitittää) tarkemmin. Myös toimintaa seuraavat viranomaiset hyötyvät seurannan läpinäkyvyydestä. Itse raaka-aine (eläimet) hyötyvät käsittelyn optimoinnista siten että oloaika käsittelyssä on lyhyempi. Kuluttajille raaka-aineesta tuotetun elintarvikkeen jäljitettävyys paranee. Teknologiatoimittajat saavat käytännön lisätietoa uudenlaisen toimialasovelluksen toteuttamisesta ja sen erityispiirteistä.
Lisätietoa

Yrityksen logo
Yrityksen logo

Pilotin julkinen raportti (25.6.2014)
Riffid Oy
Linkki Green ICT –hankkeen sivustolle: (ei ole saatavilla)

Terveydenhuollon analytiikka

Aivovauriopotilaiden hoidon tuloksen ennustaminen

Ongelma
Potilaita, joilla on vakava aivovaurio, hoidetaan usein vuorokausia teho-osastolla nukutuksessa. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko aivosähkökäyrästä laskettujen piirteiden avulla arvioida, kuinka todennäköisesti kukin potilas selviää vauriostaan.
Data
20 aivovauriopotilaan aivosähkökäyrät vähintään 24 tunnin ajalta neljältä kanavalta
Menetelmät
Laskettiin 186 potilaskohtaista piirrettä; piirteet perustuivat pääasiallisesti aivosähkökäyrän taajuussisällön analyysiin.
Tulokset
Parhaan korrelaation hoidon tuloksen kanssa antoi aivosähkökäyrän alfa-taajuuksisen (8-12 Hz) komponentin amplituudin vaihtelevuus (Area Under ROC-curve AUC = 0.82). Myös kolmella muulla piirteellä päästiin korrelaatioon AUC >= 0.8
Hyöty
Aivotoiminnan parempi monitorointi ja hoidon tuloksen luotettavampi arviointi mahdollistaa kohdentamaan aivovauriopotilaiden hoitoa teho-osastolla paremmin.
Lisätietoa
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7318663

Alkutuotannon analytiikka (maatalous)

Digitaaliset satokartat maanviljelijän apuna

Ongelma
Nykyiset viljalajikkeet ovat pitkälle kehittyjä ja niillä on mahdollisuus saada aikaan hyviä satoja (jopa Euroopan tasolla mitattuna). Ne ovat myös hyvin herkkiä ja pienetkin virheet kasvukauden aikana vähentävät satoa (ja viljelijän siitä saamaa tuloa) merkittävästi. Tavoitteena on saada selvitettyä viljasadon kasvupotentiaali peltolohkon eri osissa (minimit ja maksimit) ja löytää syy-seuraus-tietoa sille, minkä asioiden pohjalta syksyn sato on lopulta muodostunut ja mitä toimia viljelijällä on käytettävissä satokauden aikana parhaan kasvun esteiden poistamiseksi.
Data
Puintitilanteessa puimurilla kerätään satomittaus elevaattorilta (apuna valokennot, kosteustieto) ja koneen paikkatieto (GPS-sijainti ja kunkin mittauspisteen ajonopeus). Alla on kuva puimurin mittauslaitteista ja puimurissa käytetystä kosteusanturista.

Puimurin satokartan tuottamiseen tarvittavaa tekniikkaa
Puimurin satokartan tuottamiseen tarvittavaa tekniikkaa
Puimurin satotietoa tuottava kosteusanturi
Puimurin satotietoa tuottava kosteusanturi

Puimurilla kerätty data on pistedataa (sekunnin välein). Saatu data on muodoltaan XML-dataa. Kustakin pisteestä on useita erilaisia mittaustietoja. Alla esitetyssä kuvassa on puintireitistä kerätty data (ylhäällä vasemmalla) ja data suodatuksen jälkeen (ylhäällä oikealla) ja puintireitin varrelta poimitun yksittäisen mittauspisteen antamista tiedoista (kuvan alaosa).

Puintireitin data
Puintireitin data

Lisäksi viljelijän on otettava määräajoin maaperänäytteitä ja niiden perusteella määritetään sallittu fosforin käyttömäärä (alla kuva vapaaehtoisen kasvustonäytteen ottamisesta).

Maaperänäyte
Kasvustonäyte

Lisäksi näytteistä voidaan selvittää hivenaineita. Näytteitä pitää ottaa laajalti, jotta alakohtaisia eroja voidaan löytää. Aiemman vuoden satokarttaa käytetään kohdentamaan näytteiden ottopaikat ja näytteisiin kirjataan sijaintitieto. Kasvukauden aikana tehtyjen mittausten avulla (biomassan tiheys tai viljan kasvimassan ravinnepitoisuus) voidaan seurata mahdollisia kasvupoikkeamia ja etsiä ajallisia syy-seuraus-suhteita. Mahdollisen ravinnelevityksen yhteydessä käytetään biomassan mittausta. Maan alle voidaan asentaa kosteusmittareita ja niiden avulla saadaan reaaliaikainen tieto maan paikkakohtaisesta kosteudesta kauden aikana.
Menetelmät
Satomittauksen yhteydessä mitatun ja kerätyn kosteustiedon avulla mittausdataa korjataan vastaamaan kuivasatoa. Paikannuksen ajonopeuden avulla korjataan viljan massavirta vastaamaan puitua alaa. Paikannuksen avulla korjataan puidun kaistan leveys. Puitava leveys vaihtelee lohkon muodon ja koneen käytännön kulkemisen myötä. Pistedatasta suodatetaan liian hitaasti tai liian nopeasti ajettuja mittauspisteitä sekä liian suuret satopisteet. Taulukoiden avulla voidaan verrata maan nykyistä ravinnetilaa ja tarvittavaa tasoa.
Tulokset
Biomassaindeksin ja satokartan avulla luodaan visuaaliset esitykset (kuvailevaa analytiikkaa) viljelylohkolta saadusta biomassatiedosta ja sadosta. Alla olevassa kuvassa vasemmalla (tietyn vuoden) biomassan kuvaus kesäkuulta ja oikealla satokartta syyskuulta.

Biomassan ja satokartan vertailua
Biomassan ja satokartan vertailua

Kuva kertoo värien avulla mittauspisteistä mitatun tai saadun sadon määrän. Biomassan kuvauksessa tummempi vihreä kuvaa korkeampaa massan arvoa. Myös satokartassa tumma vihreä väri kuvaa korkeaa satoarvoa. Usein esimerkiksi metsän reunassa (satokartan oikea reuna) sato on minimaalinen ja näkyy punaisena. Mahdollinen ruokamullan heikentyminen maasiirtojen myötä näkyy biomassan sekä satokartoituksen kuvissa (kuvissa vasemmalla keskikorkeudella). Biomassan ja satokartan erot kertovat kasvukauden loppupuolella tapahtuneista muutoksista. Laadukkaan satodatan saaminen vaatii hyvät ajotaidot (osattava ajaa koneita maltillisesti sopivalla nopeudella). Kasvukauden aikaisella kasvuston ravinnetilatutkimuksella voidaan selvittää kasvuston tarvitsema ravinnemäärä ja tehdä korjaavia toimenpiteitä.
Hyöty
Vertaamalla erilaisia analyysejä huonosti ja hyvin kasvavien pellonosien välillä voidaan tunnistaa peltolohkolla tarpeellisia toimenpiteitä. Ajotietoja vertaamalla ja tutkimalla voidaan optimoida lohkossa käytettävä kylvö- ja puintikuvio (sekä siihen kuluva aika). Tarkan hoitoennusteen avulla viljelijä voi optimoida peltoalaan ja sadon kasvatukseen liittyviä kuluja. Biomassatiedon avulla kohdennetaan ravinnelevitystä . Mittausten kautta on osoitettu, että kasvukauden loppuosaan liittyy merkittäviä muutoksia ja niiden syiden esiin saaminen uusien kaukokartoitusten kautta on tärkeää tulevaisuuden kannalta.
Lisätietoa
MIKÄ-DATA –hanke (TTY Pori)
Satokartoitin viljelijän näkökulmasta (Johannes Tiusanen, MIKÄ DATA-hankkeen aloitustilaisuus, videotallenne)
Maan alle asennettavat kosteusmittarit (SoilScout)

Soilscout -logo
Soilscout -logo

Analytiikan palvelut

Visualisoivaa analytiikkaa toimintojen tehostamisen apuna

Käyttökohteita
Profitin tuottamat monipuoliset raportointipalvelut ja niissä toteutettu visualisoiva analytiikka auttavat heidän asiakkaita (tai heidän asiakkaiden asiakkaita) vähentämään tiedon keruuseen kuluvaa aikaa ja keskittymään datan ymmärtämiseen ja toimintojen tehostamiseen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Lainanhakuprosessi asuntokohteiden katsomisvaiheen yhteydessä vähentää asunnon
  ostoaikeissa olevan asiakkaan työkuormaa
 • Kuntarahoituksessa rahoitusprosessi nopeutuu rahoitusesitysten ja viranomaisraporttien automatisoinnilla
 • Edullisempien joukkovelkakirjojen hankinta mahdollistuu vakuuspoolin hallinnan ja raportoinnin myötä
 • Pumppaamodatan raportoinnilla saadaan aikaan tehostusta jätevedenkäsittelyyn
 • Hoitoketjujen toiminnan seuranta raportointityökalujen avulla auttaa laadun ja
  potilaskannattavuuden määrittämisessä sekä markkinoinnin onnistumisen mittaamisessa
  potilastiedon vaarantumatta.

Tekniikka
Profitin ratkaisuissa on käytetty mm. Qlik Sence ja QlikView -analytiikkatyökalua yhdessä
Microsoft Azuren ja Sharepointin kanssa. Lähdetietoja saatetaan hakea useasta eri lähteestä. Muita ratkaisuissa tarvittavia työkaluja ja tekniikoita ovat olleet mm. .NET, React, SQL Server, Dynamics CRM, BizTalk, Power BI ja SQL Server Reporting Services, Redux, D3.js, Material-UI, Webpack ja Apache Cordova ja Web API 2.

Lisätietoja:
https://profitsoftware.com/customer-stories/

Profit_Software-logo

Lisätietoja:

Kuvaukseen liittyvät (suomenkieliset) dokumenttipohjat löytyvät .PDF ja .DOC -formaateissa sekä Google Forms -lomakkeena.